Studia Podyplomowe „Zarządzanie Infrastrukturą Lotniskową”

W roku akademickim 2017/2018 Politechnika Krakowska im.T.Kościuszki  Wydział Inżynierii Lądowej we współpracy z MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice, uruchamia kolejną XI – edycje Studiów Podyplomowych z zakresu "Zarządzania Infrastrukturą Lotniskową" .

Dane podstawowe:
1. Czas trwania studiów: 2 semestry
2. Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio-niedzielne
3. Miejsce studiów: Politechnika Krakowska oraz inne lokalizacje, np. port
lotniczy MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice

Zajęcia prowadzić będą pracownicy Politechniki Krakowskiej, innych uczelni,
a także specjaliści z portów lotniczych i innych jednostek krajowego systemu
transportu lotniczego.

Cel studiów
Cel studiów jest dwojaki:
· dla uczestników nie znających lub słabo znających zagadnienia funkcjonowania
lotnisk - zapoznanie z podstawowymi, aktualnymi problemami infrastruktury
lotniskowej i zarządzania nią;
· dla uczestników zajmujących się na co dzień zagadnieniami lotnisk -
usystematyzowanie i aktualizacja wiadomości w zakresie infrastruktury lotniskowej i
zarządzania nią.


Ramowy zakres studiów


Blok I –Zagadnienia ogólne i wprowadzające
1. Przewozy lotnicze w Polsce, Europie i na świecie – stan aktualny i perspektywy
rozwoju;
2. Definicje podstawowe: drogi lotnicze i infrastruktura lotniskowa, klasyfikacja lotnisk i
lądowisk;
3. Ogólne zasady zarządzania lotniskami;
4. Prezentacja polskich portów lotniczych w porównaniu z przykładami innych portów.


 Blok II – Budowa i eksploatacja lotnisk, zagadnienia środowiskowe
1. Ogólne zasady projektowania, budowy i eksploatacji lotnisk ze szczególnym
uwzględnieniem dróg startowych (nośność, statyka i dynamika konstrukcji oraz
parametry geometryczne);
2. Utrzymanie dróg lotniskowych;
3. Ogólne zasady projektowania i eksploatacji terminali, z uwzględnieniem wymagań
Straży Granicznej, Urzędu Celnego i postanowień układu z Schengen;
4. Otoczenie lotniska: przeszkody lotnicze, inwestycje w rejonie lotnisk;
5. Hałas lotniczy i inne czynniki mające wpływ na środowisko.


 Blok III – Sterowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo
1. Wzrokowe systemy nawigacyjne - systemy świetlnych pomocy nawigacyjnych, PAPI
(elementy systemów i ich eksploatacja);
2. Nie wzrokowe systemy nawigacyjne – ILS, MLS, radary, itp. (elementy systemów i
ich eksploatacja);
3. Wyposażenie meteorologiczne – elementy wyposażenia i ich eksploatacja;
4. Zarządzanie portami lotniczymi ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury:
służby lotniskowe (służby ochrony, służby ratownicze, itd.);
5. System zarządzania i kontroli ruchu naziemnego (SMGCS);
6. System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i inne zagadnienia związane z
bezpieczeństwem;
7. Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz problemów związanych z
organizacją służb, w tym służb ochrony.


Blok IV – Zagadnienia prawne, podstawowe zagadnienia ekonomiczne i marketing
1. Prawo lotnicze – przepisy krajowe i międzynarodowe, ze szczególnym
uwzględnieniem aneksu 14 do Konwencji Chicagowskiej (także inne ustawy);
2. Rozporządzenia i inne akty normatywne;
3. Procedury i dokumentacja lotniskowa, w tym zezwolenia i certyfikacja;
4. Fundusze strukturalne UE i inne źródła finansowania infrastruktury lotniskowej;
5. Marketing – kontakty i współpraca z przewoźnikami.

Koszt za dwa semestry wynosi 4 600 zł. (płatne w 2-ch ratach po 2300 zł)
Nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Zarządzanie infrastrukturą Lotniskową”


W przypadku, gdy słuchacz:
1) złoży pisemną rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych - opłata podlega zwrotowi w całości,
2) złoży pisemną rezygnację lub zostanie skreślony z listy słuchaczy w trakcie trwania studiów - nie podlega zwrotowi opłata za każdy rozpoczęty semestr. (Regulamin Studiów Podyplomowych na PK).
Koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia – pokrywa słuchacz.

Planowane rozpoczęcie studiów w październiku br. na Politechnice Krakowskiej.

Rekrutacja od 1 września do 15 października

zajęcia odbywają się w sobotę od godz.11:30 do 17:30, zajęcia w niedziele od godz. 9:15 do 14:15


Osoby zainteresowane proszę o wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA.
na adres j.muszynska@pk.edu.pl

Kierownik studiów: prof. dr hab.inż. Włodzimierz Czyczuła
Tel. 12 628 23 58
Sekretariat: inż. Jolanta Muszyńska,
email: j.muszynska@pk.edu.pl.