Studia Podyplomowe „Zarządzanie Infrastrukturą Lotniskową”

W roku akademickim 2018/2019 Politechnika Krakowska im.T.Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej we współpracy z MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice, uruchamia kolejną XII – edycje Studiów Podyplomowych z zakresu "Zarządzania Infrastrukturą Lotniskową".
Dane podstawowe:

1. Czas trwania studiów: 2 semestry
2. Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio-niedzielne
3. Miejsce studiów: Politechnika Krakowska oraz inne lokalizacje, np. port lotniczy MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice

Zajęcia prowadzić będą pracownicy Politechniki Krakowskiej, innych uczelni, a także specjaliści z portów lotniczych i innych jednostek krajowego systemu transportu lotniczego.

Cel studiów
Cel studiów jest dwojaki:

Ramowy zakres studiów

Blok I – Zagadnienia ogólne i wprowadzające
1. Przewozy lotnicze w Polsce, Europie i na świecie – stan aktualny i perspektywy rozwoju;
2. Definicje podstawowe: drogi lotnicze i infrastruktura lotniskowa, klasyfikacja lotnisk i lądowisk;
3. Ogólne zasady zarządzania lotniskami;
4. Prezentacja polskich portów lotniczych w porównaniu z przykładami innych portów.

Blok II – Budowa i eksploatacja lotnisk, zagadnienia środowiskowe
1. Ogólne zasady projektowania, budowy i eksploatacji lotnisk ze szczególnym uwzględnieniem dróg startowych (nośność, statyka i dynamika konstrukcji oraz parametry geometryczne);
2. Utrzymanie dróg lotniskowych;
3. Ogólne zasady projektowania i eksploatacji terminali, z uwzględnieniem wymagań Straży Granicznej, Urzędu Celnego i postanowień układu z Schengen;
4. Otoczenie lotniska: przeszkody lotnicze, inwestycje w rejonie lotnisk;
5. Hałas lotniczy i inne czynniki mające wpływ na środowisko.

Blok III – Sterowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo
1. Wzrokowe systemy nawigacyjne - systemy świetlnych pomocy nawigacyjnych, PAPI (elementy systemów i ich eksploatacja);
2. Nie wzrokowe systemy nawigacyjne – ILS, MLS, radary, itp. (elementy systemów i ich eksploatacja);
3. Wyposażenie meteorologiczne – elementy wyposażenia i ich eksploatacja;
4. Zarządzanie portami lotniczymi ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury: służby lotniskowe (służby ochrony, służby ratownicze, itd.);
5. System zarządzania i kontroli ruchu naziemnego (SMGCS);
6. System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem;
7. Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz problemów związanych z organizacją służb, w tym służb ochrony.

Blok IV – Zagadnienia prawne, podstawowe zagadnienia ekonomiczne i marketing
1. Prawo lotnicze – przepisy krajowe i międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem aneksu 14 do Konwencji Chicagowskiej (także inne ustawy);
2. Rozporządzenia i inne akty normatywne;
3. Procedury i dokumentacja lotniskowa, w tym zezwolenia i certyfikacja;
4. Fundusze strukturalne UE i inne źródła finansowania infrastruktury lotniskowej;
5. Marketing – kontakty i współpraca z przewoźnikami.

Koszt za dwa semestry wynosi 4 600 zł. (płatne w 2-ch ratach po 2300 zł)
Nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Zarządzanie infrastrukturą Lotniskową”

Koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia – pokrywa słuchacz.

Rekrutacja od 1 września br. do 15 października br.
Planowane rozpoczęcie studiów w październiku br. na Politechnice Krakowskiej.
Zajęcia odbywają się na ogół co 2 tygodnie w sobotę i w niedzielę.

Planowane terminy zjazdów w roku akademickim 2018/19
SEMESTR ZIMOWY
20-21.10.2018
17-18.11.2018
24-25.11.2018
01-02.12.2018
15-16.12.2018
19-20.01.2019

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres w formie elektronicznej pocztą e-mail: j.muszynska@pk.edu.pl
KARTA ZGŁOSZENIA: plik do pobrania

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe),
kserokopia dowodu osobistego (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Dokument uzyskiwany przez absolwentów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 06.09.2016 r.)

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Kierownik studiów: prof. dr hab.inż. Włodzimierz Czyczuła
Tel. 12 628 23 58

Sekretariat: inż. Jolanta Muszyńska
email: j.muszynska@pk.edu.pl